Všeobecné obchodní podmínky


1. Všeobecné informace                                                                                                                                                    Provozovatel:  Jiří Burda, Školní 782, 788 14 Rapotín. IČO: 88019501, DIČ:CZ8502166222                                             Mobil: 602 583 224, 732 186 607, E-mail: info@tanecniburda.cz

2. Přihlášení do kurzu nebo na lekci                                                                                                                                   Zákazník je zapsán do kurzu na základě přihlášky a uhrazení ceny za kurz. Přihlášení do kurzu je závazné.                          Odhlášení z kurzu je třeba uskutečnit telefonicky nebo e-mailem nejméně 14 dnů před začátkem kurzu. Začátek kurzu je uveden v harmonogramu.

3. Platba za kurz                                                                                                                                                                      Rozhodne-li se zákazník navštěvovat taneční kurzy, je povinen uhradit danou cenu kurzu. Dnem úhrady se rozumí připsaní finanční částky na účet. V případě většího počtu zájemců než by se dalo předpokládat mají přednost ti, kteří zaplatili dříve.

4. Realizace platby
Upřednostňujeme úhradu platební kartou i bankovním převodem na číslo účtu 5989599379/0800 - do poznámky Vaše jméno, variabilní symbol - číslo objednávky.                                                                                                                                Zaplacením ceny kurzu v hotovosti je také možné.

5. Storno poplatky
Stornovat kurzy je možné minimálně 14 dnů před započetím kurzu. Při stornování kurzu v kratší době než 14 dní před jeho zahájením účtujeme storno poplatek v plné výši kurzovného.
Provozovatel si vyhrazuje právo na následné změny v kurzech a to změnu tanečního sálu, výměnu lektora v průběhu kurzu, zrušení kurzu při neočekávaných situacích apod. V případě změn budou účastníci kurzu informováni e-mailem nebo telefonicky a v případě zrušení kurzu bude zákazníkům poskytnut náhradní termín. Náhradní termín bude dohodnut po komunikaci s lektorem a zákazníci budou o náhradním termínu předem informováni.
V případě zrušení kurzu ze strany provozovatele, vzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazeného kurzovného.               V případě vrácení celé částky kurzovného bude částka vrácena převodem na účet zákazníka do 30 pracovních dnů. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit počet zákazníků ve skupině v kurzu. Maximální počet zákazníků je 90 osob. 
Jestliže zákazník požádá o přesunutí platby za neabsolvované kurzy do dalšího období nebo převedení kurzu na jinou osobu na základě potvrzeného zplnomocnění musí o přesun platby požádat písemně (e-mailem nebo poštou). Žádost bude posouzena provozovatelem a následně bude zákazník obeznámený e-mailem. Do dalšího období se po schválení žádosti provozovatelem přesouvá.
Ve výjimečných případech, kdy shora uvedené případy kompenzace ze strany provozovatele jsou pro zákazníka v každém případě nevyhovující a zákazník bude požadovat vrácení platby za kurz (v případě vážných zdravotních problémů), bude jeho písemná žádost individuálně posouzena provozovatelem. V případě odsouhlasení vrácení platby budou absolvované hodiny do doručení žádosti provozovateli odečteny z celkové sumy za kurz.
Vrácení celkové platby po započetí kurzu není možné mimo výše uvedených výjimečných případů posuzovaných individuálně nebo zrušení kurzu ze strany provozovatele.

6. Zameškané taneční hodiny
V případě neúčasti zákazníka na tanečních hodinách, provozovatel neposkytuje žádnou finanční kompenzaci. 

7. Svátky a dny pracovního klidu                                                                                                                                                  Kurzy probíhají na základě předem zveřejněným harmonogramem a přihláškou zákazník souhlasí s tímto harmonogramem.

8. Stížnosti a dotazy                                                                                                                                                           Zákazník může jakékoliv své stížnosti, podněty nahlásit provozovateli e-mailem na adresu info@tanecniburda.cz .           Po přehodnocení stížnosti provozovatel seznámí zákazníka s možným řešením problému, resp. s výsledkem přešetření podané stížnosti či podnětu.

9. Ochrana osobních údajů
Všechny poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby provozovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů (GDPR).
Celé znění naleznete v sekci "Pravidla ochrany soukromí".

Obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2020